Aktuální akce

2018

Sousoší sv. Augustina z třetí čtvrtiny 18. století s ohradní zdí byla celkově rekonstruovaná v letech 2016-2018.
Akce 2018 Akce 2018

Celková rekonstrukce vozovky, chodníků a parkovacích stání v Hliníku.
Akce 2018 Akce 2018 Akce 2018 Akce 2018 Akce 2018

Lípa ke 100. výročí založení republiky.
Akce 2018

S koncem podzimu se dokončily i parkové úpravy okolo Domova Hvězda a před "Jalovým dvorem".
Akce 2018 Akce 2018 Akce 2018

Nový přístup ke kapličce se sochou sv. Jana Nepomuckého.
Akce 2018

Rekonstrukce buněk ve Starých Hvězdlicích.
Akce 2018 Akce 2018

Rekonstrukce střechy nad hasičskou zbrojnicí.
Akce 2018 Akce 2018 Akce 2018 Akce 2018 Akce 2018 Akce 2018

2017

Před dokončením je rekonstrukce komunikace před hasičkou, parkovací stání u domova a chodníky v celé této části obce.
Akce 2017 Akce 2017 Akce 2017 Akce 2017 Akce 2017 Akce 2017 Akce 2017 Akce 2017 Akce 2017 Akce 2017

Byla dokončena rekonstrukce klubovny a sociálního zařízení u tělocvičny.
Akce 2017 Akce 2017 Akce 2017 Akce 2017 Akce 2017

Započala rekonstrukce sousoší sv. Augustina.
Akce 2017 Akce 2017 Akce 2017 Akce 2017 Akce 2017

Největší letošní akcí je rekonstrukce chodníku okolo domova Hvězda, parkovací stání a oprava místní komunikace okolo hasičky. Na ní navazuje rekonstrukce vjezdu do hasičky a Jalového dvora. Na tyto práce pak bude navazovat velmi důkladná rekonstrukce sousoší sv. Augustina, která letos započne a bude v roce 2018 dokončena.
Akce 2017 Akce 2017 Akce 2017 Akce 2017 Akce 2017 Akce 2017

Rekonstrukce klubovny u tělocvičny spěje k závěru.
Akce 2017 Akce 2017

Postupně se opravují chodníky po obci.
Akce 2017 Akce 2017 Akce 2017

V plném proudu je rekonstrukce klubovny pro mládež v areálu bývalé školy.
Akce 2017 Akce 2017

Pokračuje rekonstrukce chodníků směrem do Hliníku.
Akce 2017 Akce 2017 Akce 2017

Začala dlouho očekávaná rekonstrukce chodníku a parkovacích stání okolo domova Hvězda.
Akce 2017 Akce 2017 Akce 2017

Další akcí související s místní komunikací z Hvězdlic do osady Zdravá Voda je oprava dalšího propustku na této trase, osazení nového zábradlí, vyčistění příkopů od náletu keřů a doplnění výsadby jak ovocných tak ostatních stromů. Ve Starých Hvězdlicích jsme dokončili prostor okolo "brodňáku". Ve staré hasičce jme opravili elektrickou instalaci, osvětlení, vnitřní omítky a betony. Objekt bude sloužit jako garáž pro komunální techniku.
Akce 2017 Akce 2017 Akce 2017 Akce 2017 Akce 2017 Akce 2017 Akce 2017 Akce 2017

Propustek na MK ve Zdravé Vodě. V jarních měsících byly obnoveny práce celkové rekonstrukci propustku. Ty byly v březnu ukončeny položením živičného povrchu na těleso propustku a úpravou okolního terénu. Celkový náklad na tuto stavbu činil necelých 1,2 mil. Kč a z části byl kryt dotací z JMK.
Akce 2017 Akce 2017 Akce 2017 Akce 2017 Akce 2017 Akce 2017 Akce 2017

2016

Dokončily se parkové úpravy okolí kostela v Nových Hvězdlicích.
Akce 2016 Akce 2016

V listopadu proběhla celková rekonstrukce veřejného osvětlení. Jejím cílem bylo snížit zvyšující se náklady na opravu a také úspornějšími osvětlovacími tělesy ušetřit náklady na elektrickou energii.
Akce 2016

V říjnu začala celková rekonstrukce mostku na místní komunikaci ve Zdravé Vodě. Práce byly přerušeny kvůli silným mrazům, ale do konce března by měl být mostek hotov.
Akce 2016 Akce 2016 Akce 2016 Akce 2016

Položila se splašková kanalizace okolo Domova Hvězda až po ČOV, která už v areálu domova funguje. Na jaře by na tuto akci měla navázat kompletní rekonstrukce chodníku, komunikace a zeleně v tomto prostoru.
Akce 2016

Zázemí hřiště na malou kopanou bylo rozšířeno o víceúčelový sklad sportovního materiálu.
Akce 2016 Akce 2016 Akce 2016 Akce 2016 Akce 2016

Ve Starých Hvězdlicích jsme vybudovali odpočívadlo u cesty ve směru na Pavlovice a LČR podobné zřídily nad poldrem Pod Luhem.
Akce 2016

Byla provedena rekonstrukce zdi za sochou sv. Augustina. V roce 2017 proběhne oprava vlastní sochy a podle finančních možností i podstavce sochy.
Akce 2016

Největší akcí první poloviny roku byla celková rekonstrukce komunikace a chodníku za kostelem. V souvislosti s tím byly zbudovány i dvě odstavné plochy pro parkování automobilů. Hvězdlická farnost na své náklady provedla v této části ulice i sanaci zdiva kostela proti vlhkosti. Také zde byl položen kabel rychlého internetu. V měsíci srpnu by měla proběhnout sanace i západní strany kostela a na podzim parkové úpravy prostoru i s výsadbou okrasných dřevin.
Akce 2016 Akce 2016 Akce 2016 Akce 2016 Akce 2016 Akce 2016 Akce 2016 Akce 2016

Byla upravena plocha sousedící se západní stranou kulturního domu. Jednalo se o zabudování obrubníků, vydláždění prostoru před vstupem do přístavku KD a zřízení miniskalky.
Akce 2016 Akce 2016

Pumpa na náměstí byla opatřena kruhovou zpevněnou plochou.
Akce 2016

Oprava komunikace okolo „brodňáku“ ve Starých Hvězdlicích umožňující pohodlné parkování, včetně opravy části kanalizace a studny u  č.p. 33 (Zlámalovo)
Akce 2016 Akce 2016 Akce 2016

Oprava a rozšíření posezení před buňkami ve Starých Hvězdlicích s výsadbou skalniček. Součástí byla úprava terénu okolo studny a nový asfaltový povrch.
Akce 2016 Akce 2016 Akce 2016

Pohled na sochu sv. Augustina už nehyzdí trafostanice a množství drátů. Totéž platí o pohledu na průčelí farního kostela. Součástí přemístění trafostanice byla i oprava kanalizace a nové veřejné osvětlení v tomto prostoru a položení kabelu na rychlý internet.
Akce 2016 Akce 2016 Akce 2016 Akce 2016 Akce 2016

Dokončení chodníku u obecního domu č.p. 211 s možností parkování. Výsadba ovocných stromů okolo místní komunikace do Zdravé Vody a na Kalvárii.

Z drobnějších akcí

- zateplení části hasičské zbrojnice včetně fasády
- úprava prostor za Večerkou u Haka

Zateplení - hasička Zateplení - hasička Úprava parkoviště Úprava parkoviště

Rekonstrukce sociálního zařízení hřiště na malou kopanou

V srpnu začala dlouho očekávaná rekonstrukce sociálního zařízení na hřišti. Všichni jsme viděli, že původní sociální zařízení nevyhovovalo dnešním standardům. Začátku rekonstrukce předcházelo podání žádosti o dotaci z programu Zkvalitňování sportovního prostředí v Jihomoravském kraji. Žádost o dotaci byla schválena ve výši 200 tisíc Kč a tak mohly práce začít. Členové SK Hvězdlice provedli demontáž původního sociálního zařízení a na staveniště nastoupila firma Luža - Láníček, spol. s r.o. Brankovice.

V současné době je již stavba téměř dokončena, byly použity některé původní materiály či zařizovací předměty z původního objektu. Zbývají dokončit drobné úpravy na římsách, odvod dešťové vody a opravit rozebranou část chodníku. Dofinancování rekonstrukce bude provedeno z prostředků SK Hvězdlice a část peněžních prostředků určených pro sport. Věříme, že všichni návštěvníci nové zařízení ocení, budou se v něm chovat jako doma a budou zde udržovat čistotu, aby nám všem vydrželo v takovém krásném stavu co nejdéle.

Rekonstrukce sociálního zařízení hřiště na malou kopanou Rekonstrukce sociálního zařízení hřiště na malou kopanou Rekonstrukce sociálního zařízení hřiště na malou kopanou

Rekonstrukce úřadu

Pokračováním v postupné modernizaci budovy úřadu je probíhající rekonstrukce prostor před obřadní síní, schodiště, částí vestibulu a kanceláře starosty. Na tuto akci městys získal dotaci z Jihomoravského kraje ve výši 200 tisíc Kč. Zbylá část je hrazena z rozpočtu obce. Projekt vyřešil popraskané stropy, nevyhovující elektroinstalaci včetně osvětlovacích těles, podlahové krytiny a nábytek. Zbývá ještě doplnit prostor mobiliářem vyřešit zábradlí schodiště. Pokud se bude i v příštích letech dařit získat dotace, je nutné provést celkovou opravu vytápění a postupně rekonstrukci všech vstupních prostor, zasedací místnosti a přísálí.

Rekonstrukce úřadu Rekonstrukce úřadu Rekonstrukce úřadu Rekonstrukce úřadu

Oprava kostela ve Starých Hvězdlicích

Září 2015

V letošním roce se po vcelku náročných přípravách projektu, začala další etapa oprav této cenné kulturní a církevní památky. Jedná se o odvod srážkových vod, odvod spodní vody a sanaci zdiva proti vlhkosti.

I když je letošní rok poměrně suchý, změna ve vlhkosti stěn uvnitř kostela je patrná na první pohled. V současné době probíhá pokládání rozebrané dlažby. Do konce měsíce října by měl být prostor kolem kostela uveden do původního stavu. Rozpočet na tuto akci byl 620 tisíc a tato částka je kryta z dotací. Další etapa by měla spočítat v sanaci zdiva uvnitř kostela a obnově vnitřních a venkovních omítek.

Tyto práce začaly rozebráním zámkové dlažby okolo kostela, které si z velké části provedli sami farníci a pokračovali výkopovými pracemi. Ve výkopech byl  osazen kanalizační systém na odvod srážkových vod a systém na odvod spodní vody. Současně s tím byla provedena hydroizolace stěn. Vše bylo zakryto stavební textilií a zasypáno štěrkem. Byly osazeny chodníkové obrubníky.

Oprava kostela ve Starých Hvězdlicích Oprava kostela ve Starých Hvězdlicích Oprava kostela ve Starých Hvězdlicích